Hiilineutraaliuden saavuttaminen

Valtioiden ilmastosopimuksissa tekemät lupaukset päästöjen vähentämisestä eivät riitä siihen, että ilmastonmuutos pysähtyisi 1,5 asteen lämpenemiseen. Yksityistä sektoria tarvitaan vauhdittamaan päästöjen vähentämistä ja hiilidioksidin poistamista, jotta tavoitteeseen olisi mahdollista päästä.

Hiilineutraalitoiminta tarkoittaa, että organisaation kokonaisilmastovaikutus on nolla. Päästöjä pienentävillä toimenpiteillä tulee ensisijaisesti saada kokonaispäästömäärää alas, mutta hiilineutraalin statuksen saavuttamiseksi tarvitaan useimmiten päästöjen kompensointia eli kumoamista.

Päästöjen kompensointi eli kumoaminen

Kompensointi eli päästöjen kumoaminen tarkoittaa tuotettujen kasvihuonekaasupäästöjen mitätöintiä jonkin hankkeen kautta, joka vähentää, sitoo tai poistaa päästöjä vähintään saman verran kuin oma toiminta aiheuttaa. Tämä tulisi tehdä vain niille päästöille, joita ei itse vielä omassa toiminnassa pystytä muilla keinoin poistamaan.

Päästöjen kompensointiin eli kumoamiseen tulee käyttää laadukkaita ilmastoyksiköitä, jotka ovat aitoja, lisäisiä ja pysyviä. Niiden tulee olla mitattu, raportoitu ja todennettu. Tämän varmistamiseksi ilmastoyksiköt sertifioidaan ja verifioidaan erilaisilla standardeilla, joita ovat esimerkiksi Gold Standard, VERRA ja Puro.earth.

Päästöjen kompensointiin eli kumoamiseen käytettäviä ilmastoyksiköitä tuotetaan erilaisten päästöjä vähentävien, hiilidioksidia sitovien tai poistavien hanketyyppien kautta.

Päästöjä vähentävät hanketyypit:

 • Energiatehokkuus (teollisuudessa, kotitalouksissa ja yhteisöissä)
 • Pienen mittakaavan uusiutuva energia
 • Teollisuuskaasujen vähennykset
 • Vähäpäästöinen liikenne ja maatalous
 • Jätehuolto
 • Metsänsuojelu

Hiilidioksidin ilmasta poistamiseen perustuvat hanketyypit:

Luontopohjaiset:

 • Hiilidioksidin sitominen maaperään
 • Hiilidioksidin sitominen puuhun eli metsitys
 • Biohiili
 • Ekosysteemien ennallistaminen
 • Biomassan hiilidioksidin poisto

Tekniset:

 • Hiilidioksidin poisto suoraan ilmakehästä teknologisesti
 • Hiilidioksidin sidonta mineralisaatiolla
 • Hiilidioksidin sidonta valtameriin

Katso esimerkkejä välittämistämme hankkeista tämän sivun alaosasta.

Nordic Offsetin palvelu

Nordic Offset välittää ainoastaan sertifioituja päästövähennysyksiköitä erilaisista päästöjä vähentävistä, hiilinieluja lisäävistä tai hiilidioksidin pysyviä poistoja tukevista projekteista. Varmistamme välittämiemme hankkeiden käyttökelpoisuuden päästöjen kompensointiin eli kumoamiseen. Teemme kaikille hankkeille riskiarvion mm. ilmastohyötyjen pysyvyyden ja hiilivuodon varalta. Lisäksi arvioimme hankkeiden ympäristöllisen ja sosiaalisen kestävyyden. Nordic Offsetin palveluun kuuluu myös aina vastuullisuusviestinnän tuki.

Haluatko kuulla lisää päästöjen kumoamisesta? Ota yhteyttä niin pääset keskustelemaan kokeneiden asiantuntijoidemme kanssa yrityksellenne sopivista ratkaisuista.

Katso esimerkkejä välittämistämme hankkeista tämän sivun alaosasta.

Tärkeimmät perusasiat päästöjen kompensoinnista eli kumoamisesta

 • Omat vähentämistoimet ovat aina ensisijaisia, eikä kompensaatiolla pidä korvata tai lykätä omia toimia.
 • Kompensointiin tulee käyttää laadukkaita ilmastoyksiköitä, jotka ovat aitoja, lisäisiä ja pysyviä. Niiden tulee olla mitattu, raportoitu ja todennettu validia perusuraa vasten.
 • Kompensointihankkeella tulee olla kansainvälisesti tunnustettu standardi, joka takaa luotettavan laskennan ja myös muita kestävän kehityksen etuja. Keskeisiä standardeja ovat Gold Standard (GS), Verran Verified Carbon Standard (VCS) ja Puhtaan kehityksen mekanismi (CDM).
 • Päästökompensointirahoituksella synnytetään ilmastohankkeita, joita ei muuten syntyisi, esimerkiksi taloudellisista tai poliittisista syistä. Yhteisen ilmastomme kannalta on parasta että projekteja tehdään siellä missä niiden vaikuttavuus ja kustannustehokkuus on suurinta.
 • Kompensointiin liittyvän toiminnan ympäristö- ja sosiaaliset vaikutukset tulee arvioida, ja päästövähennyksiä tai poistoja tulisi hankkia vain kestäväksi osoitetusta toiminnasta. Kiinnitä huomiota siihen, millä tavoin YK:n muut kestävän kehityksen tavoitteet on hankkeissa huomioitu.
 • Kompensointiin tulisi käyttää päästövähennyksiä tai poistoja, joihin sovelletaan vankkaa päästölaskentaa, jolla estetään ilmastovaikutuksen laskeminen useampaan kertaan tai useamman toimijan hyväksi.
 • Jotta termiä “hiilineutraali” tai vastaavaa samaa tarkoittavaa ilmaisua voidaan käyttää viestinnässä tai markkinoinnissa, tulee päästöt kompensoida, nykytermein kumota, lisäisten, sertifioitujen ja kaksoislaskennan varalta tarkistettujen rekisteröityjen hankkeiden kautta.
 • Yrityksen vapaaehtoiset ilmastoteot, kuten vaikkapa sertifioimaton puiden istutus Suomessa on eri asia kuin validi päästökompensaatio. Näitä toimia ei voi laskea yritykselle hiilineutraaliudeksi, sillä ilmastovaikutuksen hyöty kohdentuu isäntävaltiolle, eivätkä tällaiset toimet lisää globaalien päästövähennystavoitteiden kunnianhimoa, vaikka hyviä tekoja ovatkin.

Lue vapaaehtoisesta päästökaupan taustasta ja periaatteista lisää FAQ-osiosta.