Aseta, jalkauta ja saavuta kestävyystavoitteesi

Organisaatioiden odotetaan kasvavasti hallitsevan vastuullisuuteen liittyviä asioita ei vain sisäisesti vaan yhdessä sidosryhmien kanssa ja keskittyä ympäristölle ja yhteiskunnalle aiheutuvien negatiivisten seurausten rajoittamiseen lisäksi kestävään arvonluontiin ja liiketoimintaan. Pitkällä aikavälillä yritykset, jotka integroivat vastuullisuuden liiketoiminnan ytimeen, vahvistavat mainettaan sekä arvonluontiaan.  Asiantuntijamme voivat auttaa tunnistamaan arvoa lisääviä strategisia mahdollisuuksia sekä jalkauttamaan muutokset osaksi yrityksen toimintaa. Autamme asettamaan kunnianhimoiset tavoitteet kestävyys- ja ilmastotyölle sekä integroimaan kestävyysnäkökohdat liiketoimintaan- ja sen johtamiseen.

Asiantuntijamme auttavat muun muassa seuraavissa:

Päästövähennystavoitteiden- ja toimenpiteiden suunnittelu (esim. soveltaen Science Based Targets Initiative- aloitteen ohjeistusta)

Kun kasvihuonekaasupäästöt ovat selvillä, on seuraavana vaiheena ilmastovastuutyössä päästöjen vähentäminen. Tämän osalta tulee määrittää päästövähennystavoitteet sekä tunnistaa niitä tukevat päästövähennystoimet. Tätä kutsutaan päästövähennyspoluksi tai ilmastotiekartaksi, joka tukee yritystä tavoitteisiin pääsemisessä. Sen avulla yritys voi ajoittaa tarvittavat päästövähennystoimet ja niitä tukevat investoinnit optimaalisesti sekä ennakoida tulevia toimenpiteitä, mutta myös toimialan ja asiakkaiden kiristyviä vaatimuksia.

Nordic Impact auttaa yrityksiä ja yhteisöjä asettamaan ja saavuttamaan konkreettisia päästövähennystavoitteita. Neuvomme parhaiden käytäntöjen soveltamisessa ja ilmastofiksujen toimintatapojen löytämisessä sekä tunnemme kansainväliset viitekehykset ja direktiivit ilmastostrategian rakentamiseen. Toteutamme jokaisen asiakastyön kansainvälisten standardien ja ohjeiden sekä parhaiden käytäntöjen mukaisesti.

Päästövähennystavoitteet voidaan asettaa lyhyelle ja pitkälle aikavälille. Lyhyt aikaväli voi tarkoittaa esimerkiksi seuraavaa 1-5 vuotta ja pitkän aikavälin tavoitevuotena voi olla esimerkiksi vuosi 2035, jolloin Suomen tavoitteena on olla hiilineutraali. Päästöjen vähennystavoite voi olla esimerkiksi tietty prosenttiosuus tai tonnimäärä kasvihuonekaasupäästöissä edelliseen vuoteen verrattuna tai hiilineutraaliuden/nettonollan saavuttaminen pidemmällä aikavälillä.

Tärkeää kuitenkin on, että päästövähennystavoitteet on linjattu Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden mukaisiksi rajoittaa maapallon lämpeneminen 1,5 asteeseen. Tämä vaaditaan vuoden 2024 alusta voimaantulevassa yritysvastuuraportointia koskevassa CSRD-raportointidirektiivissä. Puolentoista asteen tavoitetta tukeva kansainvälisesti tunnetuin ja käytetyin viitekehys on Science Based Targets -aloitteen (SBTi) määrittämät tavoitteet, joita kutsutaan tieteeseen perustuviksi tavoitteiksi.

Science Based Targets -aloite (SBTi) auttaa yrityksiä asettamaan riittävän kunnianhimoiset, tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet. Näihin pääsemiseksi SBT-aloite kannustaa ja auttaa yrityksiä kehittämään omaa ilmastotyötään yhä vähäpäästöisemmäksi, mutta myös tiivistämään yhteistyötä arvoketjussa omien alihankkijoiden ja kumppaneiden kanssa. Tieteeseen perustuvien tavoitteiden ottaminen osaksi yrityksen ilmastostrategiaa auttaa ehkäisemään ilmastonmuutoksen pahimpia vaikutuksia, mutta ne myös tukevat ilmastoystävällisen liiketoiminnan kasvua.

Science Based Targets -aloite määrittää tavoitteiden asettamisen parhaat käytännöt ja julkaisee toimintaohjeita niiden luomiseen eri toimialoille. Jos yritys haluaa liittyä SBT-aloitteeseen ja sitoutua sen tieteeseen perustuviin tavoitteisiin, tulee yrityksen toimittaa SBTi-organisaatiolle vaaditut dokumentit, jotka SBTi:n taustalla oleva riippumaton organisaatio arvioi ja hyväksyy tiukkojen kriteeriensä mukaisesti.

Liittyminen SBT-aloitteeseen edellyttää muun muassa yrityksen kasvihuonekaasupäästöjen laskemista kasvihuonekaasupäästöjen protokollan mukaisesti (Scope 1, 2 ja 3) sekä kunnianhimoisten, uskottavien ja läpinäkyvien päästövähennystavoitteiden asettamista SBT-aloitteen viitekehyksen mukaisesti.

Nordic Offset toteuttaa Science Based Target -aloitteen vaatimat selvitykset ja päästövähennystavoitteiden mallinnuslaskennat asiantuntevasti ja luotettavasti. Palveluumme kuuluu aina myös päästövähennystoimenpiteiden tunnistaminen ja konsultointi. Lisäksi asiantuntijamme tukevat yritystäsi SBT-aloitteen liittymisprosessissa alusta loppuun.

Jos yrityksesi ei vielä halua sitoutua SBT-aloitteeseen, mutta haluat alustavasti määrittää yrityksellesi sopivat päästövähennystavoitteet, voimme laatia kevyemmän selvityksen pohjautuen tieteeseen perustuvien tavoitteiden viitekehykseen.

Skenaarioanalyysit (IFRS/TCFD)

Ilmasto, muuttuvat markkinat, kuluttajien preferenssit, teknologinen kehitys ja regulaatio ovat esimerkkejä ajureista, jotka luovat epävarmuutta liiketoiminnan suunnitteluun lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Skenaarioanalyysi on hyödyllinen työkalu, joka auttaa yrityksiä valmistautumaan erilaisiin tulevaisuuden mahdollisuuksiin ja uhkiin.

Skenaariotyö on prosessi, jossa pyritään hahmottelemaan ja kuvailemaan tulevaisuuden mahdolliset kehityskulut. Autamme organisaatiotasi laatimaan sidosryhmien ja regulaatioon edellytykset täyttävän ilmastoskenaarioanalyysin. Lähestymistapamme täyttää IFRS/TCFD-standardin ohjeistukset.

Työ auttaa organisaatiotasi varautumaan mahdollisiin ilmastoon liittyviin riskeihin ja tunnistamaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Skenaarioanalyysin tuloksia voidaan hyödyntää myös CSRD:n mukaisessa E1-standardin mukaisessa ilmastoraportoinnissa.

Asiantuntijamme auttavat suunnittelemaan organisaatiosi valmius- ja tavoitetasoon sopivan työsuunnitelman skenaarioanalyysille. Skenaarioanalyysi voidaan toteuttaa asteittain yksityiskohtaisten, aloittaen laadullisesta tarkastelusta, siirtyen kohti määrällistä analyysia.

IFRS ja TCFD

Vuonna 2018 Financial Stability Boardin asettama työryhmä, joka valvoo maailman rahoitusjärjestelmän vakautta, antoi suosituksen yritysten ilmastoraportointiin (Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD). TCFD:n ansiosta ilmastoraportointiin on kehitetty yhteinen kieli, joka perustuu taloudelliseen olennaisuuteen ja pääomamarkkinoiden tarpeisiin. Tämä kieli on sittemmin integroitu yritysraportoinnin sääntelyyn ja standardeihin.

Vuodesta 2023 IFRS Foundationin perustama International Sustainability Standards Board (ISSB) on ottanut vastuun TCFD-aloitteen edistämisestä ja laajentaa IFRS-standardit kattamaan myös kestävää kehitystä koskevien tietojen julkistamisen.

ISSB:n laatima luonnosstandardi IFRS S2 Climate Disclosures perustuu TCFD-suosituksen määrittelemiin sisältöihin ja Sustainability Accounting Standards Boardin (SASB) aiemmin määrittelemiin toimialakohtaisiin kestävyysraportoinnin standardeihin.

Vastuullisuusstrategiat ja –ohjelmat ja näiden kehittäminen

Tuemme asiakkaitamme vastuullisuusstrategioiden ja -ohjelmien kehittämisessä. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaitamme rakentamaan ja toteuttamaan tehokkaita strategioita ja ohjelmia, jotka edistävät ympäristöä, sosiaalista vastuuta ja hyvää hallintotapaa.

Palvelumme kattaa seuraavat osa-alueet:

  • Strategian kehittäminen: Työskentelemme asiakkaidemme kanssa luodaksemme selkeän ja kattavan vastuullisuusstrategian, joka on linjassa heidän liiketoimintatavoitteidensa kanssa. Tämä sisältää vision ja tavoitteiden määrittelyn sekä toimintasuunnitelman strategian toteuttamiseksi.
  • Ohjelmien suunnittelu ja toteutus: Autamme asiakkaitamme kehittämään ja toteuttamaan konkreettisia vastuullisuusohjelmia. Näiden ohjelmien ja toimenpiteiden avulla pyritään saavuttamaan asetetut strategiset tavoitteet.
  • Mittaus ja seuranta: Tarjoamme työkaluja ja menetelmiä vastuullisuustiedon keräämiseen, analysointiin ja raportointiin, joka auttaa seuraamaan strategiaa ja ohjelmien edistymistä. Tämä auttaa tunnistamaan saavutettuja tuloksia ja mahdollisia kehityskohteita.
  • Jatkuvan parantamisen tukeminen: Sitoudumme tukemaan asiakkaitamme vastuullisuustyössä pitkäjänteisesti. Tarjoamme neuvontaa ja resursseja, joiden avulla asiakkaamme voivat jatkuvasti kehittää ja päivittää vastuullisuusstrategiaansa ja -ohjelmiaan vastaamaan muuttuvia tarpeita ja odotuksia. Yhteistyössä pyrimme luomaan kestävää arvoa, joka hyödyttää sekä organisaatiota että sen sidosryhmiä.