Selvitä kasvihuonekaasupäästösi

Kasvihuonekaasupäästöjen laskenta ja sen tulokset auttavat hahmottamaan ilmastovastuun lähtötilanteen, asettamaan kunnianhimoiset päästövähennystavoitteet ja suunnittelemaan konkreettiset päästövähennystoimet tavoitteeseen pääsemiseksi. Kasvihuonekaasupäästöjen laskenta on keskeisessä roolissa muuttuvan toimintaympäristön vaatimuksiin vastaamisessa ja se tehdään yleensä yrityksille ja organisaatioille, tuotteille tai palveluille. Nordic Impact toteuttaa kasvihuonekaasupäästöjen laskennan asiantuntevasti ja laadukkaasti lukuisien laskentaprojektien kokemuksella. Toteutamme jokaisen asiakastyön kansainvälisten standardien ja ohjeiden sekä parhaiden käytäntöjen mukaisesti. Lisäksi autamme päästövähennystoimenpiteiden tunnistamisessa ja ilmastovastuullisen viestinnän toteuttamisessa.

Jotta kasvihuonekaasupäästöjen laskennan rajaus, lähtötietojen keräys ja itse laskenta on toteutettu alusta asti oikein, kannattaa avuksi ottaa kokenut asiantuntija. Nordic Impact on laskenut lukuisien eri yritysten kasvihuonekaasupäästöjen ja auttanut eri toimialoilla toimivien asiakkaiden päästöraportoinnin haasteissa.

Yrityksen tai organisaation kasvihuonekaasupäästöt eli hiilijalanjälki

Yrityksen hiilijalanjälki kertoo toiminnasta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt eli negatiivisen ilmastovaikutuksen. Yrityksen kasvihuonekaasupäästöjen laskenta on standardoidu menetelmä selvittää omasta toiminnasta ja arvoketjusta syntyvät kasvihuonekaasupäästöt. Laskentaa, sen rajausta ja raportointia ohjaa kansainvälisesti tunnetuin ja eniten käytetyin laskentaohje kasvihuonekaasupäästöjen GHG-protokolla (Greenhouse Gas Protocol) sekä sen eri standardit.

Yrityksen päästölaskentaan tulee sisällyttää kasvihuonekaasupäästöjen protokollan mukaisesti pakolliset Scope 1 ja Scope 2 -päästöt, jotka syntyvät mm. polttoaineen käytöstä ja ostoenergian tuotannosta. Nykyisin suositeltua on myös tarkastella vapaaehtoisten Scope 3 -päästöjen osalta merkittävimmiksi tunnistettuja muita epäsuoria päästölähteitä, jotka eri toimialoilla voivat olla merkittävyydeltään erilaisia. Kasvihuonekaasupäästöjen protokolla määrittää laskentaohjeet myös Scope 3 -päästökategorioille, joita ovat esimerkiksi raaka-aineiden hankinta, logistiikka, jätteet, liikematkustus ja investoinnit.

Yrityksen hiilijalanjälki lasketaan tyypillisesti yhden vuoden ajalta ja laskennan tulos esitetään hiilidioksidiekvivalenteina (CO2e), jossa eri kasvihuonekaasut ovat yhteismitallistettu samaan raportointiyksikköön. Laskenta toistetaan tyypillisesti vuosittain, jotta kasvihuonekaasupäästöjen kehitystä voidaan seurata.

Kasvihuonekaasupäästöjen laskenta on joillekin toimialoille pakollista ja joillekin vielä toistaiseksi vapaaehtoista. Kiristyvä lainsäädäntö ja uudet säädökset kirittävät kuitenkin kaikkia yrityksiä yhä ilmastovastuullisempaan toimintaan. EU:n uusi kestävyysraportointidirektiivi CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) edellyttää pian pörssiyritysten lisäksi sekä isoja että pk-yrityksiä raportoimaan vastuullisuudestaan direktiivin mukaisesti. Tämän myötä raportointivaatimukset kohdistuvat myös yhä pienempiin yrityksiin alihankintaketjuissa. Näin ollen varautuminen vaatimuksiin kannattaa aloittaa myös pienemmissä yrityksissä toimialasta riippumatta jo nyt.

Nordic Impactin toteuttama yrityksen tai organisaation hiilijalanjäljen laskenta noudattaa kasvihuonekaasupäästöjen protokollan laskentastandardeja, jolloin tulokset ovat suoraan EU:n kestävyysraportointidirektiivin raportointivelvoitteiden (E1-6) mukaiset. Hiilijalanjäljen laskentapalvelumme pohjalta voimme toteuttaa päästövähennystoimenpiteiden tunnistamisen ja niihin liittyvät ehdotukset päästöjen vähentämiseen (ilmastotiekartta). Toteutamme myös Science Based Targets -aloitteen ja Pariisin ilmastosopimuksen mukaista mukaista päästövähennystavoitteiden suunnittelua, jolloin yrityksesi ilmastovastuutyö on linjassa kestävyysraportointidirektiivin E1-4 vaatimuksien kanssa.

Kasvihuonekaasupäästöjen laskenta ja raportointi noudattaa mm. seuraavia standardeja ja ohjeistuksia:

  • Greenhouse Gas Protocol: A Corporate Accounting and Reporting Standard)
  • Greenhouse Gas Protocol: The Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard
  • Corporate Sustainability Reporting Directive (EU directive 2022/2464)
  • GRI Standards (GRI 305: Emissions 2016)
  • Toimialakohtaiset tarkentavat ohjeet

Kasvihuonekaasupäästöjen laskennan lopputuloksena muodostuva raportti sisältää kaikki tärkeät tiedot dokumentoituna aina lähtötietojen analyysistä kattaviin tulossivuihin suorien Scope 1,2 sekä epäsuorien Scope 3 päästöjen osalta. Raportti toimii pohjana vastuullisen ilmastotyön seuraavissa vaiheissa, eli päästövähennystoimenpiteiden ja -tavoitteiden suunnittelussa.

Nordic Impact ESG-alusta kasvihuonekaasupäästöjen laskentaan

Nordic Impact ESG-alusta on kasvihuonekaasupäästöjen SaaS-pohjainen laskenta-alusta. Alusta on selkeä ja kustannustehokas kokonaisuus, jossa asiakkaan työtaakka on minimoitu.

Nordic Impact ESG-alustalla organisaatiosi kasvihuonekaasupäästöjen laskenta toteutetaan asiantuntevasti, tarkasti ja laadukkaasti standardien mukaisesti.

ESG-alusta on suunniteltu helpottamaan yritysten kasvihuonekaasupäästöjen laskentaa ja hallintaa vastaten uuden EU:n kestävyysraportointidirektiivin vaatimuksiin. ESG-alusta tarjoaa helpon ja tehokkaan tavan laskea ja raportoida yrityksen Scope 1-3 kasvihuonekaasupäästöjä. Uuden palvelun avulla asiakas voi vastata EU:n kestävyysraportointidirektiivin CSRD asettamiin vaatimuksiin ESRS E1 standardin ilmastonmuutosta koskevien datapisteiden osalta. Laskenta-alustaa kehitetään tulevaisuudessa kattamaan myös muita kestävyysraportoinnin ESRS-standardien datapisteiden raportointia.

Nordic Impact ESG-alustan keskeiset hyödyt asiakkaalle ovat:

  • Vuosittaisen päivityslaskennan kustannus on noin 50-60% ensimmäisen vuoden kustannuksesta ja ratkaisun avulla laskenta- ja raportointiprosessi helpottuu erityisesti toistuvissa vuosilaskelmissa.
  • Riski virheisiin pienenee, kun tiedot ovat tallennettuna yhteen paikkaan ja eri käyttäjät työstävät laskentaa samalla alustalla.
  • Asiakkaalla on aina pääsy tietoihin ja päivityksiin niin halutessaan. Asiakas voi hakea CSRD kestävyysraportointidirektiivin päästölaskennan indikaattoritiedot alustalta milloin vain.
  • Nordic Impact ESG-alusta eroaa markkinoilla olevista muista työkaluista siten, että se sisältää aina asiantuntijan hyväksyntäprosessin koskien laskennassa käytettyä dataa.
  • Nordic Impact ESG-alustan laskentaratkaisut eivät ainoastaan vastaa tämän päivän vaatimuksiin vaan ennakoivat myös tulevaisuuden tarpeita ja auttavat asiakkaita parantamaan toiminnan tehokkuutta.

Laskentaratkaisu noudattaa jatkuvan parantamisen mallia, jossa lähtötietojen ja päästökertoimien tarkkuustaso paranevat vuosi vuodelta.

Verkkopohjainen SaaS-malilla toimiva Nordic Impact-alusta kokoaa kaikki tiedot yhteen paikkaan ja mahdollistaa tietojen ja tulosten tarkastelun reaaliaikaisesti. Nordic Impact ESG-alustalla kasvihuonekaasupäästöjen vuosittainen vertailu tukee päästöjen kehityksen seurantaa.

Nordic Impactin toteuttaman kasvihuonekaasupäästöjen laskennan tulokset sopivat sellaisenaan osaksi yrityksen vastuullisuusraportointia. Tulosten raportointi on yhteneväinen niin Euroopan unionin uuden kestävyysraportointidirektiivin (CSRD) kuin GRI-raportointikäytäntöjen kanssa. Raportin sisältöä voi sellaisenaan hyödyntää yrityksen omassa viestinnässä. Kasvihuonekaasupäästöjen laskentapalveluumme kuuluu aina myös viestinnän tuki. Lisäksi kokeneet asiantuntijamme ovat käytössäsi läpi projektin.

Toteutamme myös yritysten kasvihuonekaasupäästöjen laskennoille kolmannen osapuolen arviointeja.

Haluatko saada selville yrityksesi kasvihuonekaasupäästöt? Ota yhteyttä, niin pääset keskustelemaan kokeneiden asiantuntijoidemme kanssa yrityksellenne sopivista ratkaisuista.

Katso case-esimerkkejä toteuttamistamme hiilijalanjäljen laskennoista.

Tuotteen kasvihuonekaasupäästöt eli hiilijalanjälki

Tuotteen kasvihuonekaasupäästöjen laskenta on menetelmä tarkastella tuotteen elinkaaren eri vaiheista syntyvää ilmastovaikutusta. Tuotteen kasvihuonekaasupäästöjen laskenta auttaa tunnistamaan omista prosesseista ja hankintaketjusta syntyvät päästöt. Se toimii relevanttina mittarina arvoketjun ja toiminnan tehokkuuden kehittämiseksi sekä tarjoaa hyödyllistä tietoa tuotesuunnitteluun tuotteen kehittämiseksi yhä vähäpäästöisemmäksi. Tämä tuo mukanaan usein myös kustannussäästöjä. Kun tuotteen hiilijalanjälki on selvillä, voidaan sen ilmastohyödyistä viestiä luotettavasti myös sidosryhmille.

Tuotteen kasvihuonekaasupäästöjen laskennasta laajempi versio on tuotteen LCA-elinkaariarviointi (Life Cycle Assessment). Elinkaariarviointi tuottaa tulokset kasvihuonekaasupäästöjen lisäksi useista eri ympäristöindikaattoreista, joita ovat erimerkiksi happamoituminen, rehevöityminen, vedenkäyttö ja luonnonvarojen ehtyminen. Elinkaariarviointi on standardoitu menetelmä, joka perustuu ISO 14040 ja ISO 14044 -standardeihin.  Arvioinnissa voidaan tarkastella joko tuotteen kaikkia elinkaaren vaiheita tai pelkästään tuotteen valmistusvaihetta.

Elinkaariarvioinnin tulokset voi niin halutessaan raportoida EPD-ympäristötuoteselosteeseen (Environmental Product Declaration). Ympäristötuoteseloste on standardimuotoinen dokumentti, jota ohjaa standardi ISO 14025. Lisäksi sen laatimisessa tulee huomioida toimialakohtaiset standardit (esim. rakennustuotteille standardi EN 15804) ja tuotekohtaiset tarkentavat PCR-ohjeet (ns. Product Category Rules). Ympäristötuoteseloste voidaan verifioida ja tämän jälkeen julkaista eri päästötietokannoissa.

Nordic Impact on toteuttanut useita tuotteiden kasvihuonekaasupäästöjen laskentoja, elinkaariarviointeja ja ympäristötuoteselosteiden laadintoja. Toimimme myös Rakennustietosäätiön hyväksymänä virallisena EPD-verifioijana.

Nordic Impactin palvelu tuotteen kasvihuonekaasupäästöjen selvittämiseksi

Tuotekohtaiseen palvelupakettiimme kuuluvat valitun standardin mukaisesti toteutettu mallinnus ja raportointi sekä asiakkaan viestinnän tuki. Toteutamme myös kolmannen osapuolen arviointeja tuotteen kasvihuonekaasupäästöjen laskennalle, elinkaariarvioinnille sekä ympäristötuoteselosteille.

Haluatko tietää mikä menetelmä sopii tuotteellesi parhaiten tai miten lähteä liikkeelle tuotteen ilmastovastuun kehittämisessä? Ota yhteyttä niin pääset keskustelemaan kokeneiden asiantuntijoidemme kanssa yrityksellenne sopivista ratkaisuista.

Katso case-esimerkki toteuttamastamme tuotteen hiilijalanjäljen laskennasta.

Hiilikädenjälki

Autamme asiakkaitamme hiilikädenjäljen eli positiivisen ilmastovaikutukseen määrittämisessä. Hiilikädenjälki kertoo, kuinka paljon päästöjä jokin yrityksen tuottama tuote- tai palveluratkaisu vähentää verrattuna johonkin toiseen toimintatapaan. Hiilikädenjäljellä on merkitystä yritysten arvoketjussa. Positiivinen hiilikädenjälki syntyy, kun yrityksen tuottamat hyödykkeet ja palvelut vaikuttavat sen asiakkaiden hiilijalanjälkeen sitä vähentävästi.

Hiilikädenjäljen laskennalla määritetään yrityksen tuottama ilmastohyöty sen asiakkaille. Toteuttamamme hiilikädenjäljen selvitykset pohjautuvat VTT:n ja Lappeenrannan teknisen yliopiston (LUT) kehittämään positiivisten ympäristövaikutusten laskentamenetelmään seuraten tarkasti myös kansainvälisiä käytäntöjä ja julkaisuja. Tarjoamme vankan asiantuntemuksen ja konkreettisia ratkaisuehdotuksia asiakasyritystemme hiilikädenjäljen tuottamiseen.

Haluatko kuulla lisää hiilikädenjäljestä? Ota yhteyttä niin pääset keskustelemaan kokeneiden asiantuntijoidemme kanssa yrityksellenne sopivista ratkaisuista.