WWF:n vuonna 2003 perustama Gold Standard vaalii vapaaehtoisen päästökaupan parhaita käytäntöjä. Gold Standard -sertifioidut päästövähennysprojektit on jo pitkään mielletty laadukkaimmiksi ja tiukimmat kriteerit täyttäviksi hankkeiksi alalla.

Nordic Offset välittää päästökompensointeja suomalaisyrityksille pääosin juuri Gold Standard-hankkeista. Gold Standard julkaisi kesäkuussa vapaaehtoisen päästökaupan ja CO2-kompensoinnin tulevaisuudenäkymiä luotaavan katsauksen.

 

Vapaaehtoisen päästökauppamarkkinan käytänteet ovat osittain muuttumassa ja kehittymässä mm. Pariisin ilmastosopimuksen täytäntöönpanon johdosta. Markkina ja paikalliset hankkeet sopeutuvat esimerkiksi Pariisin sopimuksessa sovittuihin uusiin, lähes kaikkia maita koskeviin päästöjen vähentämisen velvoitteisiin. Määritetyt kansalliset panokset myös kehittyvissä maissa vaikuttavat vapaaehtoisten päästövähennyshankkeiden asemaan.

Päästöjen kompensointi ja sitä tukeva vapaaehtoinen päästökauppamarkkina säilyy jatkossakin toimivana ilmastonmuutoksen hillitsemisen työkaluna. Se on osa ratkaisua kun kansainvälisen ilmastopolitiikan tavoitteisiin pyritään. Gold Standard tekee työtä jatkossa erityisesti kompensointitarkoituksessa kehitettyjen hankkeiden ja reguloitujen kansallisten panosten välisen erottelun ja määrittelyn selkeyden eteen. Kunnianhimoa lisätään, alaa koskevia ohjeistuksia jalostetaan ja uusia päästövähennystapoja tutkitaan Pariisin sopimuksen täytäntöönpanon kontekstissa.

Hankkeiden osalta fokuksessa ovat jatkossa etenkin tiede- ja teknologiainnovaatioihin perustuvat uudet ratkaisut, energiatehokkuushankkeiden virtaviivaistaminen sekä kriittisesti vaarantuneiden luonnonympäristöjen uudistamiseen keskittyvät hankkeet, joissa samalla syntyy uusia hiilinieluja.

Tutustu Gold Standardin näkymiin ja positioihin vuoden 2020 jälkeisessä ajassa tästä.

 

Kysy lisää hiilijalanjäljen laskennan, vähentämisen ja kompensoinnin palveluistamme.