Pohjoismaiden ministerineuvosto, joka on Pohjoismaiden hallitusten virallinen yhteistyöelin, rahoittaa pohjoismaista dialogia vapaaehtoiselle kompensoinnille. Dialogi pyrkii kehittämään yhteispohjoismaiset pelisäännöt laadukkaalle päästökauppamarkkinalle. Neuvosto julkaisi lokakuun 27. päivä raportin aiheesta.

Dialogin tavoite on tukea pohjoismaisia ja kansainvälisiä toimijoita vapaaehtoisen kompensaation laadun edistämisessä osana laajempia hiilineutraaliuspyrkimyksiä. Sen tavoite on myös edistää vapaaehtoisen kompensoinnin läpinäkyvyyttä ja yhdenmukaisuutta sekä yhtenäisyyttä Pariisin sopimuksen ja Yhdistyneiden Kansakuntien kestävän kehityksen periaatteiden ja pitkän aikavälin tavoitteiden kanssa.

Dialogin ensimmäiseen vaiheeseen kuuluu

  • sidosryhmien näkemyksien kartoittaminen pohjoismaisesta yhteistyöstä
  • raportin laatiminen kansainvälisen ohjeistuksen valmistelusta sekä keskeisistä termeistä ja käsitteistä
  • parhaiden käytäntöjen säännöstön luonnoksen laatiminen, joka toimii ohjeistuksena vapaaehtoisen kompensoinnin käyttäjille ja tarjoajille
  • toimintasuunnitelman laatiminen pohjoismaiselle vapaaehtoiselle kompensaatiolle sekä pohjoismaisen yhteistyön keskeisten mahdollisuuksien tunnistaminen.

Ministerineuvoston lokakuun 27. päivä julkaisemassa raportissa kerrotaan, että dialogi tavoittelee yhteispohjoismaisia pelisääntöjä laadukkaalle kompensaatiolle. Vapaaehtoisen kompensaation luotettavuus tulee varmistaa, jotta se aidosti vauhdittaisi siirtymää kohti vähäpäästöistä tulevaisuutta. Kompensaation tulee perustua laadukkaisiin hillintätuloksiin, joita ei ole laskettu useampaan tarkoitukseen. Tämän vuoksi julkiset tahot ovat antaneet ohjeita hyvistä käytännöistä sekä perustaneet kotimaisia hyvitysstandardeja, päästörekisterejä ja hiilineutraaliutta koskevia ympäristömerkkijärjestelmiä.

Raportissa kartoitettiin vapaaehtoiseen kompensointiin liittyvät kansainväliset ohjeet ja aloitteet. Ministerineuvoston raportti sisältää myös tiivistelmän vapaaehtoiseen kompensointiin liittyvistä hyvistä käytännöistä. Nordic Offset seuraa tarkasti vapaaehtoisen päästökauppamarkkinan parhaiden käytäntöjen kehittymistä.

Lue koko raportti täältä.