Euroopassa pyritään lähivuosina vauhdittamaan hiilidioksidin poistamista ilmakehästä osana EU:n hiilineutraaliuspyrkimyksiä. Tavoitteena on saada kasvihuonekaasupäästöt ja hiilidioksidin poistumat tasapainoon maankäyttösektorilla vuoteen 2035 mennessä, ja koko talouden tasolla vuoteen 2050 mennessä.

Joulukuussa 2021 Euroopan komissio julkaisi tiedonannon kestävästä hiilenkierrosta (sustainable carbon cycles), jossa linjataan EU:n lähiaikojen toimia hiilipoistumien edistämiseksi EU:ssa. Lähivuosien keskeisiä tavoitteita ovat ns. hiiliviljelyn vauhdittaminen maa- ja metsätaloudessa, teollisten hiilipoistumien arvoketjun kehittäminen sekä sertifiointijärjestelmän kehittäminen hiilipoistumille.

Tammikuun 2022 lopussa komissio järjesti kestävään hiilenkiertoon keskittyvän konferenssin, jossa asiantuntijat ja sidosryhmien edustajat keskustelivat hiilipoistumien edistämisen tarpeista ja haasteista. Hiilipoistumien vauhdittamisen tärkeydestä vallitsi laaja yhteisymmärrys, mutta keinoista oltiin montaa mieltä.

EU:n sertifiointijärjestelmän kehittäminen nähtiin tärkeänä keinona luoda yhteiset ja luotettavat standardit hiilipoistumien mittaamiselle, lisäisyyden osoittamiselle ja pysyvyysriskien hallitsemiselle. Nykyiset sertifiointistandardit koettiin kirjavina ja epäluotettavina, ja niistä kertyneet kokemukset tulisi hyödyntää täysmääräisesti EU-järjestelmän kehitystyössä. Pysyvyysriski koskee erityisesti maankäyttösektorin hiilipoistumia, joiden soveltuvuus fossiiliperäisten päästöjen kompensointiin kyseenalaistettiin.

Sekä julkiset että yksityiset toimijat voisivat ostaa EU-sertifikaatteja eri käyttötarkoituksiin. Mahdollisia käyttötapoja voisivat olla julkiset tuet, EU:n päästökauppa ja vapaaehtoinen päästökompensaatio.

Tiedonannon ja konferenssin perusteella vaikuttaisi siltä, että hiilipoistumien rahoittaminen jää lähivuosina pitkälti vapaaehtoismarkkinoiden harteille. Monet EU-ohjelmat ja -rahastot tarjoavat tukea hiilenpoistomenetelmien kehittämiseen, mutta varsinaiset kannustimet niiden toimeenpanon vauhdittamiseksi puuttuvat. Hiilensidonta on tarkoitus integroida EU:n ilmastopolitiikkaan vasta vuodesta 2030 alkaen. Kehitteillä oleva sertifiointijärjestelmä on ensi askel tälle.

Jotta vapaaehtoismarkkinat voisivat edistää hiilipoistumia vastuullisesti, komission tulisi tarjota luotettavan sertifiointijärjestelmän lisäksi myös ohjeet sertifikaattien vastuulliseen vapaaehtoiskäyttöön ja niihin liittyviä väittämiin. Yritykset kaipaavat ohjeita erityisesti kaksoislaskennan välttämiseksi. Uskottavan hiilineutraaliusväittämän ehtona on, ettei se perustu hiilipoistumiin, jotka jäsenmaakin käyttää velvoitteisiinsa. Euroopan parlamentti onkin Ville Niinistön johdolla ehdottanut, etteivät jäsenmaat laskisi omaan maankäyttösektorin tavoitteeseen niitä hiilipoistumia, jotka ne on valtuuttanut vapaaehtoiseen kompensaatiokäyttöön. Komissio kehittää myös parhaillaan vihreiden markkinointiväittämien ohjeistusta, joka voisi sisältää ohjeita myös EU:n hiilipoistumasertifikaattien vapaaehtoisesta käytöstä. Suomikin voisi olla näissä prosesseissa mukana aktiivisena edelläkävijänä.

Nordic Offset seuraa hiilensidontamarkkinan kehitystä aktiivisesti. Ota yhteyttä asiantuntijoihimme.