Ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö ovat julkaisseet oppaan vapaaehtoisten hiilimarkkinoiden hyvistä käytännöistä 1. helmikuuta 2023. Opas on linjassa Nordic Offsetin noudattamien kansainvälisten parhaiden käytäntöjen kanssa.

Ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö ovat selvittäneet hankkeessaan vapaaehtoisten päästökompensaatioiden pelisääntöjä. ”Opas vapaaehtoisten hiilimarkkinoiden hyviin käytäntöihin” -julkaisun tavoitteena on parantaa kotimaisten hiilimarkkinoiden luotettavuutta sekä kannustaa hyvien käytäntöjen käyttöönottoon Suomessa.

Vapaaehtoiset hiilimarkkinat ja niiden parhaat käytännöt

Opas on tervetullut viitekehys toimialalle, sillä se luo konkreettiset pelisäännöt organisaatioiden ilmastovastuutyöhön eri vaiheisiin. Oppaaseen on koottu yhteen kansainvälisiä vapaaehtoisten hiilimarkkinoiden hyviä käytäntöjä ja selvennetty niiden merkitystä kotimaisessa kontekstissa.

Oppaassa on esitetty hyvät toimintatavat niin päästökompensointiyksiköiden eli ilmastoyksiköiden tuottajille, käyttäjille ja yksityisille kuluttajille. Tällä pyritään lisäämään kotimaisten hiilimarkkinoiden luotettavuutta ja poistamaan niihin liittyvää epävarmuutta.

Lisäksi oppaan tarkoituksena on auttaa organisaatioita valitsemaan laadukkaita päästökompensaatiokohteita, joiden ilmastoyksiköiden tulee täyttää kansainvälisesti vakiintuneet minimikriteerit. Julkaisussa myös ohjeistetaan oikeanlaisten ilmastoväittämien esittämiseen, kun yritys haluaa viestinnässään kertoa esimerkiksi hiilineutraaliudesta.

Omat päästövähennystoimet ensisijaisia

Hyvien käytäntöjen mukaan jokaisen toimijan tulisi ensisijaisesti selvittää oma hiilijalanjälkensä. Kun päästöt ovat selvillä, seuraavana askeleena on asettaa omat ilmastotavoitteet sekä tehdä konkreettisia päästövähennystoimenpiteitä omassa toiminnassa. Opas korostaa erityisesti omien päästövähennysten priorisointia tärkeimpänä ilmastotoimena.

Tämän jälkeen omia ilmastotoimia voi täydentää tukemalla muiden tahojen toteuttamia vapaaehtoisia ilmastotekoja, jotka eivät muuten toteutuisi eli toisin sanoen kompensoida jäljelle jäävät päästöt hankkimalla kansainväliset minimikriteerit täyttäviä ilmastoyksiköitä. Lisäksi oppaassa korostetaan läpinäkyvän raportoinnin merkitystä todentaa omat ilmastotoimet, joihin viestinnässä käytettävien ilmastoväittämien tulee pohjautua.

Nordic Offsetin palveluun kuuluu kaikki oppaan suosittelemat ilmastotyön vaiheet, joita ovat seuraavat:

  1. Omien päästöjen kattava ja luotettava laskenta, johon kuuluu scope 1, 2 ja 3 (lue lisää hiilijalanjäljen laskennasta täältä)
  2. Omien päästövähennysten priorisointi, ilmastotavoite ja ilmastotiekartta
  3. Laadukkaiden ilmastoyksiköiden käyttö päästöjen kompensoinnissa
  4. Hyvien markkinointikäytäntöjen soveltaminen ja uskottavien ilmastoväittämien käyttö viestinnässä
  5. Läpinäkyvä, ymmärrettävä ja riittävän yksityiskohtainen raportointi

Minimikriteerit ilmastoyksiköiden käyttöön

Vapaaehtoisilta hiilimarkkinoilta voi ostaa ilmastoyksiköitä, jolla tarkoitetaan yhtä hiilidioksidiekvivalenttitonnia vastaavaa sertifioitua hillintätulosta. Hillintätulos voi olla sekä kasvihuonekaasujen vähennys tai hiilenpoistojen lisäys. Jatkossa yksiköiden tulee kuitenkin täyttää kansainvälisesti vakiintuneet minimikriteerit, jotta uskottavia ilmastoväittämiä voidaan esittää.

Minimikriteereissä huomioidaan ensinnäkin kehittyvä EU-lainsääntö kuten ehdotukset hiilenpoistojen sertifiointikehyksestä ja vihreiden väittämien perusteluista. Lisäksi huomioon otetaan kansainväliset hyvät käytännöt, joita ovat esimerkiksi Integrity Council for the Voluntary Carbon Market, Carbon Credit Quality Initiative, Pariisin sopimus ja pohjoismainen ohje ilmastoyksiköiden vapaaehtoiselle käytölle.

Minimikriteerit kattavat lisäisyyden, vankan perusuran ja laskentamenetelmän, seurannan ja raportoinnin, pysyvyyden, hiilivuoden välttämisen, aitouden sekä riippumattoman todentamisen ja sertifioinnin, kaksoislaskennan välttämisen sekä hankkeiden muun ympäristöllisen merkittävän haitan (do-no-significant-harm) välttämisen.

Oppaassa muistutetaan, että vapaaehtoiset ilmastoteot, jotka eivät täytä kaikkia minimikriteereitä, voivat tuottaa tärkeitä ilmasto- ja muita hyötyjä. Niitä ei kuitenkaan tulisi käyttää päästöjen kompensointiin ja hiilineutraalisuusväittämiin.

Nordic Offsetin välittämät ilmastoyksiköt on sertifioitu kansainvälisten sertifiointiohjelmien mukaan (esimerkiksi Gold Standard ja Verified Carbon Standard). Sertifiointi on vakiintunut tapa arvioida minimikriteerien täyttymistä. Nordic Offset auttaa asiakkaitaan täyttämään oppaan mukaiset ilmastotyön hyvät käytännöt myös muilta osin.

Ilmastoväittämien käytön perusteet

Erilaisia ilmastoväittämiä käytetään yritysten, tuotteiden ja palveluiden markkinoinnissa esimerkiksi sanoilla ”hiilineutraali”, ”hiilijalanjälki hyvitetty” ja ”päästöt kompensoitu”. Jatkossa uskottavien ilmastoväittämien tulee hyvien käytäntöjen mukaan perustua kansainvälisesti vakiintuneet minimikriteerit täyttäviin yksiköihin. Opas jakaa väittämät kahteen eri kategoriaan, kumoutumisväittämiin sekä kansallisiin ilmastotukiväittämiin. Lainsäädännön mukaisesti väittämien tulee olla selkeitä, yksiselitteisiä, todenperäisiä ja niiden todenperäisyys tulee olla tarkastettavissa. Jos näin ei ole, voidaan ilmastoväittämää pitää harhaanjohtavana ”viherpesuna”.

Ohjeistuksen noudattamista seuraa Suomessa esimerkiksi kuluttajaviranomainen, joka voi puuttua yritysten ja yhteisöjen tekemään harhaanjohtavaan viestintään ilmastotyöstä. Oppaassa esitetään suosituksia siitä, kuinka ilmastoväittämiä tulisi kehittää ja valvoa jatkossa.

Nordic Offsetin asiantuntijat seuraavat tarkasti sekä kansainvälisiä että kotimaisia ohjeita vapaaehtoisiin hiilimarkkinoihin ja ilmastoyksiköiden vapaaehtoiseen käyttöön ja väittämiin liittyen. Kaikkiin palveluihimme kuuluu viestinnän tuki oikeanlaisten ilmastoväittämien käyttöön.

Haluatko kuulla lisää vapaaehtoisista hiilimarkkinoista ja kansainvälisistä parhaista käytännöistä?

Ole hyvä ja täytä alla oleva lomake, niin asiantuntijamme ovat sinuun pian yhteydessä!

  • Hidden
    Älä täytä tätä. Jos tässä kentässä on jotain, niin se on luultavasti koneellisesti lisätty ja lomakkeen tietoja ei ollenkaan käsitellä.
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.