Vapaaehtoiseen kompensointiin ja hiilineutraaliudesta viestimiseen kehitetään parhaillaan useita täsmentäviä ohjeita niiden laadun edistämiseksi. Nordic Offset seuraa tarkasti kansainvälisiä parhaita käytäntöjä ja ohjeiden kehitystä. Alla on kuvattu pääkohtia julkaistuista ja kehitteillä olevista ohjeistuksista.

VCMI:n alustavat ohjeet hyvitysyksiköiden vapaaehtoiseen käyttöön liittyviin ilmastoväittämiin

Kansainvälinen vapaaehtoisen hiilimarkkinan aloite, Voluntary Carbon Market Integrity Initiative (VCMI), on julkaissut alustavat ohjeet hyvitysyksiköiden vapaaehtoiseen käyttöön liittyvistä väittämistä viestinnässä.

Ohje edellyttää ilmastovastuuseen liittyviä väittämiä tekeviltä yrityksiltä seuraavia toimenpiteitä:

  • Lyhyen ja pitkän aikavälin kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoitteita, jotka ovat linjassa Pariisin sopimuksen 1,5 asteen vähennystavoitteiden kanssa ja kattavat sekä suorat että epäsuorat päästöt (ns. scope 1-3).
  • Yksityiskohtaisen suunnitelman päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi.
  • Päästöinventaarion julkaiseminen vuosittain.

Näiden tulee olla laadittu esimerkiksi Science-Based Targets initiativen ja GHG-Protokollan ohjeistusten mukaan. Lisäksi niiden tulee olla kolmannen osapuolen todentamia.

Jäljellä olevien päästöjen kompensointiin tulee käyttää laadukkaita hyvitysyksiköitä. VCMI ei määrittele tai arvioi yksiköiden laatua vaan viittaa laadun osalta muihin ohjeisiin (esim. Integrity Council for the Voluntary Carbon Market, ks. alla).

Yritystason VCMI-väittämiä on kolme: kulta, hopea ja pronssi. VCMI Gold-väittämää voi käyttää yritys, joka on kaikkien päästöjensä osalta tavoitepolulla ja kattaa kaikki jäljellä olevat päästönsä hyvitysyksiköillä. Yrityksille, jotka eivät kaikilta osin täytä Gold-väittämän edellytyksiä, VCMI tarjoaa Silver- ja Bronze-tason väittämät.

Lisäksi VCMI määrittelee hiilineutraaliuteen liittyvän väittämän brändeille, tuotteille ja palveluille.

VCMI-ohje ei toistaiseksi ota kantaa kaksoislaskennan välttämiseen isäntämaan tavoitteiden kanssa, mutta edellyttää, että hyvitysyksiköiden käytön yhteydessä raportoidaan, lasketaanko yksikön taustalla oleva päästövähennys tai poisto isäntämaan tavoitteeseen vai ei. VCMI jatkaa mm. kaksoislaskentakysymyksen tarkastelua.

Alustavat ohjeet ovat kommenttikierroksella 12.8.2022 asti ja lopulliset ohjeet julkaistaan vuoden 2022 lopussa tai vuoden 2023 alussa.

Pohjoismaiset parhaat käytännön vapaaehtoiseen kompensaatioon

Vapaaehtoista kompensaatiota koskevan pohjoismaisen dialogin puitteissa julkaistiin kesäkuun alussa ohjeluonnos kompensaation parhaiksi käytännöiksi.

Pohjoismainen ohje on VCMI-ohjetta yleisempi ja suunnattu myös muille toimijoille kuin yrityksille. VCMI-ohjeen tavoin se edellyttää vapaaehtoisen kompensaation käyttäjiltä omia, 1,5 asteen mukaisia tavoitteita ja toimia, päästöinventaarion ja kompensaatioon liittyvien tietoja julkaisemista ja kolmannen osapuolen suorittamaa todentamista. Se sisältää minimikriteerit laadukkaille hyvitysyksiköille, hyvitysjärjestelmille ja päästörekistereille.

VCMI-ohjeesta poiketen pohjoismainen ohje ottaa kantaa kaksoislaskennan välttämiseen isäntämaan tavoitteiden kanssa. Se määrittelee hyvitysyksiköille kolme käyttötapaa ja niihin liittyvää väittämää. Hyvitysyksiköiden käyttö tiettyjen päästöjen ilmastovaikutuksen kumoamiseen (”offsetting”) edellyttää sellaisten hyvitysyksiköiden käyttöä, joita ei lasketa minkään maan tavoitteeseen. Näitä hyvitysyksiköitä voi käyttää myös globaalin kunnianhimon kasvattamiseen ilman pyrkimystä kumota tiettyjen päästöjen ilmastovaikutusta (”overall mitigation in global emissions”). Hyvitysyksiköitä, jotka edistävät maiden tavoitteiden täyttymistä, voi käyttää kollektiivisena ilmastotekona kansallisten nettopäästöjen vähentämiseen (”national mitigation contribution”).

Pohjoismaiset toimijat voivat kommentoida pohjoismaisen dialogin ohjetta 8.8.2022 asti.

Gold Standard for Global Goals

Kansalaisjärjestöjen perustama arvostettu Gold Standard -säätiö päivitti kesäkuun alussa väittämiä koskevan ohjeensa. Pohjoismaisen ohjeen tavoin se ottaa kantaa kaksoislaskennan välttämiseen määrittelemällä käyttötavat ja väittämät sen perusteella, lasketaanko ne isäntämaan tavoitteeseen. Offsetting-väittämä tarkoittaa, että tiettyjen päästöjen ilmastovaikutus kumoutuu. Tämä edellyttää, että hyvitysyksikkö ja siihen liittyvä päästövähennys tai poisto lasketaan ainoastaan väittämän kohteena olevien päästöjen kumoamiseen eikä muihin tavoitteisiin. Ilmastotekoväittämään (”impact”) voi käyttää hyvitysyksiköitä, jotka lasketaan maiden tavoitteisiin, ja sen tarkoituksena on auttaa maita täyttämään ilmastotavoitteensa. Velvoiteväittämä (”compliance”) liittyy hyvitysyksikön velvoitekäyttöön ja auttaa käyttäjää täyttämään esimerkiksi kansallisen päästökaupaan tai hiiliveron asettamia velvoitteita.

Muita käynnissä olevia aloitteita

Kansainvälinen Integrity Council for the Voluntary Carbon Market (ICVCM) julkaisee heinäkuussa hyvitysyksiköiden ja -järjestelmien laatustandardit sekä arviointiprosessin eri hanketyypeille ja hyvitysjärjestelmien osalta. Se ottaa huomioon mm. kansalaisjärjestöjen Carbon Credit Quality Initiative (CCQI) -aloitteen puitteissa kehitetyt menetelmät hanketyyppien laadun arvioimiseksi.

Lisäksi standardoimisjärjestö ISO kehittää parhaillaan standardia hiilineutraaliudesta. Tutkimusjärjestö WRI julkaisi puolestaan kesäkuun alussa ohjeet luontopohjaisten hyvitysyksiköiden vapaaehtoiselle käytölle.

Viherpesun estämistä koskevaa sääntelyä kehitetään EU-tasolla. Vapaaehtoista kompensaatiota koskevaa selvitystyötä tehdään kansallisesti esimerkiksi Suomessa ja Iso-Britanniassa. Compensate Foundation on myös hiljattain julkaissut Getting your claims-right tutkimuspaperin ilmastoväittämistä.

Nordic Offset seuraa aktiivisesti vastuulliseen vapaaehtoiseen kompensaatioon ja siitä viestimiseen liittyvien ohjeiden kehitystä. Ota yhteyttä asiantuntijoihimme ja kysy lisää!