Ilmastorahasto on myöntänyt 10 M€ pääomalainan puupohjaisia pakkausmateriaaleja valmistavalle Paptic Oy:lle muovia korvaavien pakkausmateriaalien käyttöönoton vauhdittamiseksi. Nordic Offset toteutti Ilmastorahastolle hankkeen päästövähennyspotentiaalin todentamisen ja ESG due diligence -analyysin.

Ilmastorahasto Oy on valtion omistama erityistehtäväyhtiö, jonka toiminta keskittyy ilmastonmuutoksen torjumiseen, teollisuuden vähähiilisyyden vauhdittamiseen ja digitalisaation edistämiseen. Ilmastorahasto rahoittaa merkittävän mittaluokan ilmastokohteita, joissa yhtiön rahoitusosuus mahdollistaa hankkeen toteutumisen ylipäätään, laajemmassa mittakaavassa tai aiemmin kuin muun rahoituksen turvin.

Paptic Oy on vuonna 2015 perustettu suomalainen yritys, joka on kehittämässä uutta teknologiaa muovia korvaavien ja kierrätettävien joustopakkausmateriaalien valmistamiseksi. Vaahtoteknologialla tuotetulla pakkausmateriaalilla pystytään korvaamaan LDPE-muovia, joita käytetään esimerkiksi tuote-, hygienia- ja elintarvikepakkauksissa. Uudella teknologialla materiaalit pystytään valmistamaan aiempaa ohuempina ja kevyempinä, jolloin samalla raaka-ainemäärällä pystytään tuottamaan enemmän pakkauksia. Rahoituksen avulla vauhditetaan Papticin vaahtoteknologian kehittämistä ja käyttöönottoa teollisessa mittakaavassa.

Kestävästi hoidetuista metsistä saatavasta puukuidusta valmistetut ja kierrätettävät materiaalit korvaavat fossiilista muovikalvoa mm. erilaisissa joustopakkauksissa. Fossiilisesta raakaöljystä valmistettavilla muoveilla on huomattava hiilijalanjälki ja globaalisti myös vakavia ympäristövaikutuksia muovijätteen päätyessä usein luontoon. Muovin kysynnän on arvioitu kaksin- tai jopa nelinkertaistuvan vuoteen 2050 mennessä, minkä takia vaihtoehtoisten materiaalien kehittäminen on tärkeää.

Nordic Offset toteutti Ilmastorahastolle hankkeen päästövähennyspotentiaalin varmentamisen sekä laati ESG due diligence -analyysin rahoituspäätöksenteon tueksi. Nordic Offsetin tekemän aalyysin tavoitteena oli arvioida, liittyykö hankkeeseen olennaisia vastuullisuus- ja ESG-riskejä sekä validoida kohdeyhtiön ratkaisuun liittyvä päästövähennyspotentiaali . Lisäksi Nordic Offset suoritti yhtiölle EU-taksonomian sekä DNSH (Do No Significant Harm)-tarkastelun.

Papticin päästövähennyspotentiaali perustuu vaahtoteknologialla valmistettavan pakkausmateriaalin päästöihin suhteessa korvattavaan fossiiliseen muoviin. Päästövähennys syntyy raaka-aineen lisäksi muun muassa uusiutuvan energian käytöstä materiaalin tuotannossa ja prosessin alhaisemmasta energiatarpeesta. Arvioitu kymmenen vuoden kumulatiivinen päästövähennyspotentiaali ratkaisulle asiakkaan liiketoimintasuunnitelmien onnistuessa on noin 0,4 Mt CO2-ekv. Vaikutus kohdistuu pääosin päästökauppasektorille. Mikäli päästövähennystarkastelu ulotettaisiin sisältämään myös elinkaaren lopun polton päästöt, päästövähennyspotentiaali yli kaksinkertaistuisi.

Lue lisää hankkeesta Ilmastorahaston sivuilta.

Haluatko keskustella lisää päästövähennyspotentiaalin laskennasta tai ESG-analyyseistä? Kysy lisää asiantuntijoiltamme.