Yritysten brändituotteiden markkinajohtaja Innoflame Oy  valitsi Nordic Impactin asiantuntijatiimin toteuttamaan liiketoimintansa kaksoisolennaisuusanalyysin. Työn avulla tunnistettiin mitkä EU:n kestävyysraportointidirektiivin mukaiset kestävyysaiheet ovat Innoflamen toiminnalle olennaisia. Keskeisenä tavoitteena oli tunnistaa ja arvioida Innoflamen liiketoiminnan vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet suhteessa CSRD-alaisten eurooppalaisten kestävyysraportointistandardien (ESRS-standardit) mukaisiin kestävyystekijöihin sekä näiden kestävyystekijöiden mahdolliset taloudelliset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet Innoflamen liiketoiminnalle.

Innoflame suunnittelee ja valmistaa yritysten brändituotteet mainoslahjoista työvaatteisiin sekä huolehtii asiakkaiden HR-lahjoista ja henkilöstön palkitsemisesta. Yrityksen palveluihin kuuluvat räätälöidyt verkkokaupat sekä kattava tuotevalikoima pitäen sisällään tuotteiden suunnittelun, merkinnän, varastoinnin ja jakelun. Innoflamen tavoitteena on olla toimialansa edelläkävijä vastuullisuudessa ja se on jo vuosia kehittänyt järjestelmällisesti omaa vastuullisuustyötään.

Innoflamen ainutlaatuinen Print On Demand -konsepti kannustaa verkkokauppa-asiakkaita ostamaan ja merkkaamaan vain sen määrän tuotteita, mitä sillä hetkellä tarvitaan. Näin maailmaan ei tuoteta yhtään ylimääräistä tai turhaa tavaraa. Jos asiakas tarvitsee viisi t-paitaa, ei hänen kannata tilata 50 t-paitaa. Tuotteet merkataan aina Suomessa tilausten mukaan.

Vaikka kestävyysraportointivelvoite ei vielä suoraan koske Innoflamea, haluaa yhtiö valmistautua raportointiin ennakoivasti. Nordic Impact on aikaisempina vuosina toteuttanut yhtiölle kasvihuonekaasuprotokollaan (GHG-protokollaan) perustuvan organisaatiotason kasvihuonekaasupäästöjen laskennan ja tästä oli luonteva jatkaa kumppanuutta vastuullisuustyön kehittämiseen edelleen.

EU:n kestävyysraportointidirektiivin tavoitteena on tuottaa parempaa ja läpinäkyvämpää tietoa yritysten liiketoiminnasta

Kestävyysraportointidirektiivi 2022/2464/EU (CSRD) edellyttää, että yritys raportoi sen liiketoiminnan kannalta olennaisista kestävyysaiheista. Olennaiset aiheet ovat niitä, jotka ovat yhtiölle ja/tai sen sidosryhmille tai kestävyystietojen käyttäjille keskeisiä vaikutuksen, taloudellisen näkökulman tai näiden yhdistelmän kannalta.

Kaksoisolennaisuusanalyysi luo selkeän rakenteen kestävyysaiheiden tunnistamiseen ja arvottamiseen

CSRD on pakollinen kaikille sen piiriin kuuluville yrityksille asettaen selkeästi määritellyt ja sitovat raportointia koskevat vaatimukset. CSRD:n mukaan raportoivalle yhtiölle olennaiset kestävyysaiheet määritellään kaksoisolennaisuusanalyysilla, jossa kartoitetaan yrityksen keskeiset kestävyysvaikutukset sekä kestävyysseikkojen taloudelliset riskit ja mahdollisuudet yhtiöön. Kaksoisolennaisuusanalyysi on ohjeellinen lähestymistapa vastuullisuuden huomioimiseen ennen raportointia. Se sisältää laajan sidosryhmäkuulemisen, olennaisten kestävyysteemojen tunnistamisen ja arvioinnin, sekä merkittävien ympäristö-, sosiaalisten ja hyvään hallintotapaan liittyvien riskien ja mahdollisuuksien kartoittamisen hyödyntäen työpajatyöskentelyä yhtiön avainhenkilöiden kanssa.

Innoflamen kestävyyden keskeisten vaikutusten kartoittamiseksi työssä analysoitiin yhtiön toimialaa, liiketoimintamallia, hallintomallia, arvoketjuja ja sidosryhmien merkitystä.

Kaksoisolennaisuusanalyysi rakentuu eri osakokonaisuuksista, joita ovat seuraavat:

  • Lähtötietojen perusteella kuvataan yrityksen kestävyyskonteksti ja tunnistetaan merkittävimmät sidosryhmät.
  • Tosiasiallisten ja potentiaalisten kestävyysvaikutusten, -riskien ja mahdollisuuksien tunnistaminen pitää sisällään yrityksen toiminnan eri osa-alueiden arvioinnin kestävyyden näkökulmasta sisältäen sidosryhmäkuulemiset, jotta ymmärretään toiminnan vaikutukset ympäristöön, yhteiskuntaan ja talouteen (ESG).
  • Seuraavaksi arvotetaan näiden vaikutusten merkitys ja vakavuus pitäen sisällään vaikutusten analysoinnin eri kriteerien perusteella, kuten laajuus, vakavuus, todennäköisyys ja aiheutetun vahingon korjattavuus.
  • Lopuksi johdon määrittämiä olennaisuuden raja-arvoja sovelletaan tunnistettuihin kestävyysvaikutuksiin. Tuloksena syntyy priorisoitu lista kestävyysvaikutuksista.

Analyysin tulosten pohjalta määriteltiin Innoflamen vastuullisuustyölle tärkeimmät teemat. Tulokset antavat Innoflamelle selkeän kuvan kestävyysasioiden olennaisuudesta suhteessa liiketoimintaan ja auttavat sen suunnittelussa, strategisten päätösten tekemisessä sekä riskienhallinnassa.

Nordic Impact ymmärtää syvällisesti raportointivalmiuden edellytykset ja auttaa arvioimaan tarvittavia tietoja, tietojen hallintaan liittyviä prosesseja sekä dokumentointikäytäntöjä. Tämän lisäksi vahva toimialakohtainen kokemus auttaa ymmärtämään Innoflamen erityistarpeet ja haasteet.

“Kaksoisolennaisuusanalyysi-projekti Nordic Impactin kanssa sujui erinomaisesti alusta loppuun saakka. Projekti eteni selkeästi ja suunnitelmallisesti vaihe vaiheelta ja lopputuloksena meillä on nyt tärkeä lista kestävyysvaikutuksistamme, jonka pohjalta jatkamme vastuullisuustyötämme.

Nordic Impactin asiantuntijoilta saimme kullanarvoista ammattitaitoa ja näkemyksiä juuri meidän toimialaamme ja yritykseemme liittyviin kestävyysasioihin. Vaikka emme kokomme puolesta vielä ole kestävyysraportointidirektiivin soveltamisen piirissä, nähtiin yrityksen johdossa kuitenkin tarpeelliseksi varautua jo tässä vaiheessa CSRD:n vaatimuksiin. Se palvelee oman vastuullisuustyömme lisäksi myös asiakkaitamme, joista monet ovat raportoinnin piirissä jo pian“ – Mika Henttonen, Innoflame Oy:n vastuullisuuspäällikkö

Nordic Impactin asiantunteva ja kokonaisvaltainen lähestymistapa takaavat, että kaksoisolennaisuusanalyysi on tarkka, relevantti ja käytännönläheinen, tuottaen merkittävää lisäarvoa yrityksen kestävyysstrategian kehittämiseen ja toteuttamiseen pitkällä aikavälillä. Kaksoisolennaisuusanalyysin avulla Innoflame voi priorisoida merkittävimpiä ja ajankohtaisimpia toimenpiteitä ja asettaa tavoitteita, jotka auttavat edistämään vastuullisuutta, tavoittelemaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja hallitsemaan riskejä.

Lue lisää Innoflamen vastuullisuudesta yhtiön nettisivuilta.

Nordic Impactin kestävyysraportoinnin palvelut löydät täältä