Elinkaariarviointi ja sen perusteella laadittava ympäristötuoteseloste kertovat tuotteen elinkaaren aikana syntyvistä ympäristövaikutuksista, joita kuvaavista indikaattoreista ilmastovaikutus eli hiilijalanjälki on yleisin. Verifiointi lisää tulosten luotettavuutta.

Elinkaariarviointi eli LCA (Life Cycle Assessment) on monipuolinen menetelmä saada tietoa tuotteen elinkaaren aikana syntyvistä ympäristövaikutuksista.

Erona yrityksen hiilijalanjäljen laskentaan, elinkaariarvioinnissa tarkastelun kohteena on organisaation arvoketjun päästöjen sijaan tuote. Elinkaariarvioinnissa tarkastellaan, millaisia ilmasto- ja muita ympäristövaikutuksia aiheutuu yhden lopputuoteyksikön valmistuksen, käytön ja kierrätyksen myötä.

Arvioinnissa tarkastellaan tuotteen eri elinkaaren vaiheita. Tyypillisesti se kattaa tuotteessa käytettävien raaka-aineiden hankinnan, niiden jalostuksen ja kuljetuksen tuotantolaitokselle, tuotteen valmistuksen, jakelun, käytön, huollon, kierrätyksen ja käytöstä poiston (ns. cradle-to-grave LCA). Tulosten käyttötarkoituksesta ja tutkitusta tuotteesta riippuen elinkaariarviointi voidaan myös toteuttaa suppeammassa muodossa, kattaen esimerkiksi pelkästään vaiheet kehdosta tehtaan portille (ns. cradle-to-gate LCA).

Elinkaariarviointi, sen työkalut ja menetelmät

Tärkeä elinkaariarviointiin liittyvä termi on toiminnallinen yksikkö (functional unit), joka tarkoittaa, että kaikki lähtötiedot kerätään ja tulokset lasketaan yhtä tuoteyksikköä kohden. Toiminnallinen yksikkö voi olla esim. yksi tuote tai yksi kilo tuotetta.

Työkaluna elinkaariarvioinnin laadinnassa käytetään siihen tarkoitukseen kehitettyä mallinnusohjelmaa. Käytetyimpiä näistä ovat LCA for Experts (aiemmin GaBi) ja SimaPro.

Elinkaariarvioinnissa on neljä päävaihetta, joista jokainen on yhtä tärkeä laadukkaan lopputuloksen kannalta:

 1. tavoitteen ja systeemirajausten määrittely
 2. inventaarioanalyysi
 3. vaikutusarviointi
 4. tulosten tulkinta

Standardien noudattaminen vaatii tarkkaa ja läpinäkyvää dokumentaatiota kaikista työn vaiheista, myös tunnistetuista epävarmuuksista.

Mitä tietoa elinkaariarviointi tuottaa?

Elinkaariarviointi tuottaa tulokset useista eri ympäristöindikaattoreista, joita on ilmastonlämpenemisvaikutuksen eli hiilijalanjäljen lisäksi kymmeniä muita. Näitä ovat erimerkiksi happamoituminen, rehevöityminen, vedenkäyttö ja luonnonvarojen ehtyminen.

Elinkaariarviointi ja sen tulokset sopivat moniin yritystoiminnan kehittämisen osa-alueisiin, esimerkiksi:

 • Tuotekehityksessä sen avulla voidaan vertailla eri raaka-ainevalintojen vaikutuksia ja siirtyä kohti ympäristömyönteistä suunnittelua, ecodesignia.
 • Tuotantoprosessia voidaan tulosten pohjalta kehittää tehostamalla resurssien käyttöä tai päivittämällä käytetyt sähkön, lämmön ja polttoaineiden lähteet kestävämpiin.
 • Mallinnuksen avulla voidaan tutkia myös vaihtoehtoisia logistiikan skenaarioita.
 • Lisäksi on mahdollista tunnistaa ympäristövaikutusten hot spotteja koko tuotteen elinkaaren ajalta

Elinkaariarvioinnin tuloksia voidaan hyödyntää vastuullisessa viestinnässä ja markkinoinnissa, kun taustalla on standardien mukaisesti laadittu arviointi ja tutkitut tulokset. Esimerkiksi EU-komission tuoreessa direktiiviehdotuksessa on linjattu, että viherpesun ja harhaanjohtavien ympäristöväittämien välttämiseksi yritysten ympäristöväittämien ja -merkkien tulisi perustua tieteellisiin elinkaariarviointimenetelmiin.

Ympäristötuoteseloste dokumentoi elinkaariarvioinnin tulokset

Ympäristötuoteseloste (Environmental Product Declaration, EPD) on yksi tapa raportoida ja käyttää elinkaariarvioinnin tuloksia. Ympäristötuoteseloste on standardimuotoinen dokumentti, jota ohjaa standardi ISO 14025. Lisäksi sen laatimisessa tulee huomioida tuoteryhmäkohtaiset laskentaohjeet (product category rules, PCR).

Samojen standardien ja laskentaohjeiden mukaan tehdyt ympäristötuoteselosteet ovat vertailukelpoisia keskenään. Tästä syystä niiden kysyntä on lisääntynyt monella eri toimialalla, kun eri tuotteiden ympäristötietoa halutaan tuottaa ja vertailla puolueettomasti. Kuitenkaan monella alalla kilpailusta erottautumiseksi ei enää riitä, että ympäristötuoteseloste on laadittu, vaan yhä tärkeämpi erottumistekijä on matala hiilijalanjälki.

Esimerkiksi vuoden 2023 alussa rakennustuotteille oli maailmanlaajuisesti julkaistu jo yli 16 000 EN15804 -standardin mukaista rakennustuotteen ympäristötuoteselostetta.

Ilmastonäkökulma on vahvasti mukana uudessa rakentamislaissa, joka tulee voimaan 1.1.2025. Laki ohjaa rakentamaan vähähiilisesti ja ottamaan huomioon rakennuksen elinkaaren aikana syntyvät ilmastohaitat ja -hyödyt. Rakentamislain myötä rakennusmateriaalien EPD:istä halutaan saada rutiininomainen osa rakennussuunnittelua. Tätä silmällä pitäen lanseerataan pian myös RTS ympäristötuoteselostetta kevyempi RTS ilmastoseloste, jossa ilmoitetaan EPD:stä tutut hiiljalanjäljen arvot sekä uutena osiona tuotteen materiaaliseloste.

Verifiointi lisää tulosten luotettavuutta

Verifioinnissa varmistutaan siitä, että elinkaariarviointi tai ympäristötuoteseloste on standardien mukaisesti laadittu. Nykyisin olennainen osa ympäristötuoteselosteen laadintaa on valmiin selosteen verifiointi puoleettoman kolmannen osapuolen toimesta. Pelkän elinkaariarvioinnin verifiointi on vapaaehtoista, mutta hyvän käytännön mukaista.

Verifioinnin jälkeen ympäristötuoteselosteen voi julkaista kansallisessa tai kansainvälisessä EPD-rekisterissä, joita ovat esimerkiksi EPD International ja Suomessa rakennustuotteiden osalta Rakennustietosäätiön RTS EPD -rekisteri.

Onko yrityksesi kiinnostunut elinkaariarvioinnista ja ympäristötuoteselosteesta ja haluaisit kuulla lisää?

Ole hyvä ja täytä alla oleva lomake, niin asiantuntijamme ovat sinuun pian yhteydessä!

Nordic Offset toteuttaa asiantuntevasti tuotekohtaiset elinkaariarvioinnit ja ympäristötuoteselosteiden dokumentoinnin. Lisäksi toimimme puolueettomana verifioijana.

 • Hidden
  Älä täytä tätä. Jos tässä kentässä on jotain, niin se on luultavasti koneellisesti lisätty ja lomakkeen tietoja ei ollenkaan käsitellä.
 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.